fbpx
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KITE CREW
I Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Kite Crew jest sprzedaż voucherów na kursy kitesurfingu za pośrednictwem sieci Internet.
2. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Kite Crew dostępnego pod adresem internetowym: www.kitecrew.pl jest Kite Crew, z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 22, 84-120 Władysławowo, NIP 587-164-69-66, REGON 221376412
3. Sklep internetowy (nazywany „Sprzedającym”) prowadzi sprzedaż detaliczną voucherów umożliwiających skorzystanie z kursu kitesurfingu za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.kitecrew.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Zamawiającym (zwany dalej Klientem) może być osoba prawna, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

II Vouchery i ceny
1. Vouchery dostępne w sklepie internetowym są wolnymi od wad fizycznych i prawnych.
2. Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych. Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy każdym voucherze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen voucherów znajdujących się w ofercie, do zmiany oferty voucherów (wprowadzenia nowych voucherów do sprzedaży oraz wycofania voucherów ze sprzedaży) oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4. Sprzedający na życzenie Klienta wystawia fakturę [Sprzedający zwolniony jest od podatku od towarów i usług na podstawie art 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. Zm)] zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III Zamówienie i realizacja zamówienia
1. W sklepie internetowym Klient może dokonać zakupów bez wcześniejszego logowania się.
2. Sprzedający przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę przez okres trwania działalności poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sklepu Internetowego.
3. Wypełnienie formularza generuje wiadomość e-mail do Klienta, która zawiera link do płatności za usługę, a wykonanie płatności równoważy się z zakupem vouchera, który to zakup potwierdza e-mail zwrotny do Klienta.
4. Sprzedawca zastrzega, iż każde zamówienie może mieć tylko jeden adres e-mail dostawy.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy stronami i ma miejsce w momencie wysłania przez Sprzedającego e-maila zwrotnego potwierdzającego realizację zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową na adres wskazany przez Klienta.
6. Samo wypełnienie formularza nie jest zakupem vouchera, należy przejść do swojej poczty e-mailowej i w otrzymanej wiadomości potwierdzającej wypełnienie formularza kliknąć link do płatności. Po wykonaniu płatności generowany jest e-mail zwrotny dla Klienta który w momencie otrzymania potwierdza zakup.
7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych, poprawnych i pełnych danych Klienta, umożliwiające weryfikację złożonego zamówienia. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli płatności nie uda się zweryfikować w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia zamówienia.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że vouchery są dostępne u Sprzedającego. W przypadku braku części voucherów zamówionych, Sprzedający informuje Klienta drogą mailową o zaistniałej sytuacji, następnie Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia, tzn.: o jego częściowej realizacji, o wydłużeniu terminu realizacji całości zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia (całkowita rezygnacja). Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego drogą mailową o swojej decyzji najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Klientowi braku możliwości całkowitej realizacji zamówienia. Brak informacji ze strony Klienta w tym okresie oznacza anulowanie zamówienia w całości.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe podczas wypełniania formularza, przed przejściem do linku z płatnością i jej wykonaniem.
10. Zastrzega się, iż Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy posiada informacje o okolicznościach podważających wiarygodność i rzetelność Klienta.

IV Dostawa

Dostawa produktu nastąpi poprzez wiadomość e-mail dostarczoną na adres wskazany w zamówieniu.

V Płatność
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za zamówione vouchery:
– poprzez przelew bankowy za pośrednictwem portalu Przelewy24 na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonany po złożeniu zamówienia
– płatność przy pomocy systemu PayPal
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikających z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

VI Zwroty
1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionych produktów Klient ma prawo do zwrotu zakupionych voucherów bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od zawartej umowy.
2. W przypadku odstąpienia Sprzedający zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego vouchera na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
3. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli skorzystał już z kursu do którego uprawniał go zakupiony voucher.

VII Reklamacja

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu vouchera – e-mail zwrotny po dokonaniu płatności.
2. Sprzedawca w ciągu  maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej  zasadność i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

VIII Polityka prywatności

1. Korzystając z usług Sklepu internetowego Klient dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sprzedającego.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji z Klientem, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim do tego nieupoważnionym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, kraj),
telefon,
adres e-mail
oprócz danych wskazanych w ust. 2 powyżej, Klient nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może podać dodatkowo:
a. Nazwę firmy
b. NIP
oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie, ma on prawo do ich wglądu oraz ich poprawiania poprzez kontakt e-mailowy ze Sprzedającym.
4. Klient jest obowiązany do informowania Sprzedającego na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Klienta. W przypadku niepowiadomienia Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność dostarczenia zamówionego vouchera.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania różnego rodzaju wiadomości i materiałów marketingowych osobom, które zarejestrowały się jako subskrybent newslettera Sprzedawcy.
6. Każdego Klienta oraz subskrybenta newslettera obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.kitecrew.pl

IX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kitecrew.pl oraz w siedzibie Sprzedającego.
2. Za realizację kursu odpowiada firma Kite Crew.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie poczty mailowej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie www.kitecrew.pl . Jeśli zmiana niniejszego Regulaminu nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, ale przed zakończeniem jego realizacji to niniejsze zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w trakcie składnia zamówienia przez Klienta.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.